Procedure

Als een kind geplaatst is op een kindercentrum en ouders en groepsleiding zijn van mening dat het kind gebaat zou zijn bij extra begeleiding of verzorging, dan kan hiertoe ondersteuning bij OKIDO aangevraagd worden.

Een kind moet bij aanmelding nog wel minimaal een half jaar op het kindercentrum verblijven. Ouders dienen toestemming te geven voor aanmelding van hun kind bij OKIDO.

De procedure van aanvraag tot toekenning van de ondersteuning is als volgt:

Kindercentra melden zich telefonisch aan bij OKIDO.

Een consulent van OKIDO regelt een intakegesprek. Dit gesprek met groepsleiding en ouders vindt plaats op het kindercentrum. Aan de hand van de uitkomst van de intake stelt OKIDO het ondersteuningsaanbod vast.

OKIDO draagt zorg voor het in gang zetten van de gespecialiseerde ondersteuning. Bij het aanbod van extra uren groepsleiding dient het kindercentrum zelf iemand te zoeken die zij hiervoor geschikt acht. Deze laatste medewerker komt in dienst van het betreffende kindercentrum. Het kindercentrum is hierbij verantwoordelijk voor de geschiktheid en de salariëring van deze medewerkers.