Geschiedenis

  • Wanneer ontstond het en waarom?

In 1993 kwam vanuit enkele instellingen voor gehandicaptenzorg, jeugdhulpverlening en welzijnswerk, instellingen die zich bekommerden om de zorg van het kwetsbare jonge kind, het gezamenlijk initiatief om deze groep kinderen meer mogelijkheden te bieden om met leeftijdgenootjes op te kunnen opgroeien.

En zo gebeurde het dat het door een gezamenlijke inspanning van deze instellingen mogelijk werd dat kinderen met een beperking of ander ontwikkelingsprobleem met voldoende zorg en ondersteuning passende opvang konden krijgen binnen de reguliere kinderopvang.

In februari 2001 versterkte de Gemeente Amsterdam dit initiatief met het toekennen van een subsidie.

Ook toen kreeg het initiatief de naam OKIDO (Ondersteuning Kinderen in DagOpvang), een naam waaruit spreekt dat het goed is kwetsbare kinderen samen met andere kinderen op te laten groeien. Vanaf dat moment had OKIDO een stevige basis waarin de continuïteit en kwaliteit gewaarborgd kon worden.

Het uitgangspunt zoals het in het convenant met de Gemeente Amsterdam staat beschreven was en is nog steeds: “deze kinderen binnen hun eigen mogelijkheden, te laten participeren in de samenleving; dat ze de mogelijkheid krijgen met leeftijdgenootjes uit de eigen buurt op te groeien”. OKIDO streeft ernaar deze inclusie/integratie zo passend mogelijk vorm te geven, zodat deze kinderen van jongs af aan ervaren onderdeel van de samenleving te zijn.

Ontwikkelingsstimulering en integratie waren toen en zijn nog steeds de speerpunten van OKIDO.

Het aantal kinderen dat gebruik maakt van de diensten van OKIDO is sinds de start van OKIDO (1993) vervijfvoudigd.

OKIDO staat bij de reguliere kindercentra in Amsterdam inmiddels bekend als het loket waarbij je kunt aankloppen voor steun en begeleiding bij de opvang  van deze doelgroep. Met de ontwikkelingen binnen het ‘nieuwe’ jeugdzorgstelsel per januari 2016 heeft OKIDO haar positie als de voorziening voor inclusieve kinderopvang behouden.

  • Activiteiten:

– OKIDO treedt op tijdens congressen, zowel in binnen- als in buitenland

image001

Mirjam Vermond (coördinator OKIDO) geeft ‘acte de presence’.

 

– Onderzoek Nederlands Jeugdinstituut

OKIDO heeft zich meerdere keren door het NJI (Nederlands Jeugdinstituut) laten onderzoeken op haar effectiviteit voor kind en kindercentra en laten adviseren over mogelijk gewenste verbeterpunten. De onderzoeksresultaten zijn tijdens een symposium (april 2014) gepresenteerd. We waren blij met de opkomst en het enthousiasme waarmee de belangstellenden deelnamen aan het programma.

fotos-009

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft, mede in het licht van haar positionering in het nieuwe  jeugdzorgstelsel,  een onderzoek gedaan naar de meerwaarde van OKIDO voor kwetsbare kinderen in de reguliere kindercentra.  Het NJI heeft onderzocht wat de sterke kanten van OKIDO enerzijds en de zorgbehoefte  van de kindercentra (kinderopvang  en voorscholen) anderzijds  zijn.

Enkele  citaten uit het onderzoek zijn:

“We kunnen echt interventies inzetten en hebben het gevoel niet alles alleen te hoeven doen.” (Voorschoolmedewerker)

“Het grootste succes is een meisje dat na 2 weken al begon te praten, haar gezicht brak open. Het kind voelde zich veilig en begrepen door de uitleg. De moeder bedankte me erg. Het meisje kan nu naar de basisschool.” (Gespecialiseerde OKIDO begeleider)

Het onderzoek heeft de volgende succesfactoren laten zien:

OKIDO sluit aan bij de trend van integratie in reguliere voorzieningen; OKIDO is een solide samenwerkingsverband met veel ervaring en expertise; OKIDO draagt bij aan vroegtijdige onderkenning; OKIDO is een relatief goedkope voorziening; de centrale coördinatie van OKIDO draagt bij aan een snelle, adequate inzet van de ondersteuning;

De resultaten van het onderzoek zijn in te zien op de site van NJI, bij deze de link:

http://www.nji.nl/nl/Publicaties/Publicaties-Rapportage-monitoronderzoek-naar-de-meerwaarde-van-OKIDO

 

– Afscheid Botty Veenstra

Het afscheid van Botty Veenstra, als coördinator van OKIDO, werd inhoudelijk opgeluisterd met het symposium en feestelijk afgesloten met een afscheidsreceptie.
Drs. Botty Veenstra is vanaf de start 1993 betrokken geweest bij de ontwikkeling en uitvoering van OKIDO. Zij heeft zich ingezet voor het kwetsbare kind van Amsterdam.
Het was een inspirerende middag met een gezellig samenzijn in de bar met heerlijke hapjes, drankjes en een gastvrije verzorging.

Toast

Afscheidsreceptie van Botty Veenstra (links)